Hyvä Talli -laatujärjestelmä mittaa hevosten hyvinvoinnin toteutumista

Hyvä Talli on koko hevosalan yhteinen laatujärjestelmä, jonka tarkoituksena on mitata, todentaa ja tukea tallien toimintaa sekä eläinten hyvinvointilain ja muiden hyvinvointikriteerien toteutumista. Järjestelmä on käytössä muun muassa ravikouluilla, jotka tarjoavat helpon reitin raviharrastuksen pariin. 

Hyvä Talli -merkintä on edellytys myös ammattimaiselle ravivalmennustoiminnalle. Toimiakseen vastuullisena valmentajana, tulee raviurheilijan suorittaa vastuuvalmentajakoulutus ja hankkia toimintaansa vastaava lisenssi. Edellytyksenä A-, B- tai F-lisenssille eli ammattimaiselle tai kaupalliselle valmennustoiminnalle on aikaisemmin ollut kertaluontoinen tallitarkastus, joka korvataan vuoden 2024 alusta alkaen kolmen vuoden välein toistuvalla Hyvä Talli -neuvontakäynnillä. 

Mitä neuvontakäynnillä tapahtuu? 

Hyvä Talli -neuvontakäynnillä käydään läpi yhdessä koulutetun neuvojan kanssa, että muun muassa tarvittavat sopimukset ja luvat ovat kunnossa, toiminta on turvallista työntekijöille ja hevosille ja talli ja muut alueet vastaavat vähintään lain määrittämiä minimivaatimuksia. Sen lisäksi kiinnitetään huomiota yksilölliseen hevosten hyvinvoinnista huolehtimiseen, ympäristö- ja jätehuollon asianmukaisuuteen ja varautumiseen erilaisiin poikkeus- ja onnettomuustilanteisiin. 

Tallien toiminnan arvioinnin lisäksi käynneillä tarjotaan tallinpitäjille tukea ja neuvoja hevosten terveydenhoitoon, tallin turvallisuuteen, asiakaskokemukseen, hevosten lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistamiseen sekä yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvointiin. 

Käyntien yhteydessä tallien toiminnasta saadaan arvokasta tietoa, jonka avulla koko hevosalan nykytilannetta ja hevosten hyvinvoinnin toteutumista voidaan arvioida ja kehittää. Kerättyä tietoa hyödynnetään myös kansallisen hevosten terveydenhuoltojärjestelmän kehittämisessä. 

Hyvä Talli -neuvontakäyntien välillä tallit ylläpitävät omavalvontaa Oma Talli -verkkoympäristössä, joka tarjoaa talleille sähköiset työkalut esimerkiksi hevosten pitopaikka- ja lääkintäkirjanpitoon. 

Neuvontakäynneillä käytetty tallitarkastuslomake on vapaasti tutkittavissa Suomen Hippoksen verkkosivuilla.

Raviharrastuksen voi aloittaa turvallisesti ravikoulussa 

Kaikilta Suomen Hippoksen hyväksymiltä ravikouluilta edellytetään Hyvä Talli -merkintää, ja tasosta riippumatta niillä tulee olla laadittuna tallin vastuullisuusohjelma.  

Lisäksi Hippos on määritellyt ravikoulutoiminnalle kriteerit, joiden myötä jokainen hyväksytty ravikoulu tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen hevosharrastamiseen asianmukaisessa ja turvallisessa oppimisympäristössä. Ajamisen ja montén eli raviratsastuksen lisäksi ravikouluissa tulee tarjota opetusta myös hevosten hoitoon, terveydenhuoltoon ja lajityypilliseen käyttäytymiseen. 

Useimmat ravikoulujen opetushevoset ovat varmoja ja kokeneita ravihevosia, jotka ovat jo eläköityneet kilpauralta. Jos opetuksessa käytetään nuoria hevosia, tulee ravikoululla olla suunnitelma, josta selviää, miten nuorten hevosten koulutus on arjessa mahdollistettu. 

Hevosten arjessa tulee huolehtia päivittäisestä ulkoilusta, yksilöllisestä ruokinnasta ja sopivasta määrästä liikuntaa. Hevosten työtunneista pidetään kirjaa ja niillä on vähintään yksi vapaapäivä viikossa. Hevosille tulee myös tarjota vaihtelua kokemattomien ja kokeneiden asiakkaiden välillä, ja niiden suhtautumista erityyppisiin asiakkaisiin tulee seurata. 

Ravikoulujen ajotunneille ja kursseille voi osallistua ilman aiempaa kokemusta hevosista tai poneista. Hevosten lisäksi myös ravikoulujen henkilökunta on koulutettua ja turvallista. 

Hyväksyttyihin ravikouluihin ja ravikoulukriteereihin voi tutustua tarkemmin Hippoksen verkkosivuilla.

Hyviä talleja kolmella eri tasolla 

Eläinten hyvinvointilaki asetuksineen määrittää hevosenpidon minimivaatimukset, ja tallien tulee noudattaa toiminnassaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta. Lisäksi Hyvä Talli -järjestelmä hyödyntää tutkimustietoon perustuvaa Welfare Quality –hyvinvointimittaristoa, jolla voidaan arvioida hevosten hyvinvoinnin ja lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteutumista. 

Hyvä Talli -neuvontakäynnin jälkeen talli voi saada merkinnän pronssi-, hopea- tai kultatasolle. Ravivalmennuspalveluja tarjoavan tallin tulee päästä vähintään pronssitasolle. Hippoksen hyväksymien ravikoulujen toiminnan edellytetään yltävän hopeatasolle. 

Pronssitasolla talli täyttää uuden eläinten hyvinvointilain ja sen asetusten vaatimukset sekä kiinnittää huomiota hevosten Welfare Quality -hyvinvointimittariston perusasioihin esimerkiksi sosiaalisten tarpeiden, liikunnan ja pito-olosuhteiden osalta. 

Hopeatasolla tallin toiminnassa on kehitetty arkea helpottavia laatutoimintoja ja esimerkiksi asiakaspalautteita kerätään ja käsitellään henkilöstön kanssa. Kirjalliset sopimukset ovat kaikilta osin kunnossa, ja tallilla on valmennus- ja varautumissuunnitelmat sekä eläinlääkärin kanssa tehty terveydenhuoltosopimus ja terveydenhoitosuunnitelma. 

Kultatason kriteerit tarkentuvat hevosten Welfare Quality –hyvinvointimittariston valmistuessa vuoden 2024 aikana. Kultatason talli täyttää kaikki mittariston kriteerit ja sen laatutyö on jatkuvaa ja dokumentoitua.

Artikkelin kuvat: Pirje Fager-Pintilä, Maisa Hyttinen